Guangzhou Yufeng Garden

Material
Crema Marfil

Location
Guangzhow (China)